planMER Omgevingsvisie Provincie Groningen

Foto:

Opdrachtgever: provincie Groningen

Advisering: projectleider

Vanuit AXON is de projectleider planMER voor de omgevingsvisie gedetacheerd bij de provincie Groningen. Het doel is om de planMER gelijktijdig met de omgevingsvisie door Provinciale Staten vast te laten stellen. Het planMER wordt door Witteveen+Bos opgesteld.

De Provincie Groningen staat voor veel grote uitdagingen in de fysieke leefomgeving. Hoe ziet de toekomst van de Groningers er uit? De opgaven gaan over de grote transitieopgaven, denk aan het landelijk gebied, de omslag naar het principe ‘water en bodem sturend’, de energieopgave en de herstelopgave van kernen als gevolg van de aardbevingsschade.

In Groningen is ‘brede welvaart’ het kompas waarmee de koers naar de toekomst wordt bepaald. Daarom is in het planMER ervoor gekozen om het onderzoek naar de effecten van de voorgenomen beleidskeuzes op brede welvaart te baseren. Daarmee kijken we dus breder dan alleen milieueffecten.

In het planMER worden de alternatieven gebaseerd op 4 mogelijke scenario’s voor de toekomst van de provincie Groningen. De scenario’s van het Planbureau voor de Leefomgeving vormen de basis voor de Groninger scenario’s. De alternatieven zijn vertaald naar bouwstenen, deze vormen stuk voor stuk potentiële beleidskeuzes. De mogelijke samenhangende effecten van de potentiële beleidskeuzes worden onderzocht. Op basis daarvan wordt het VoorKeursAlternatief bepaald en in de omgevingsvisie opgenomen. Het doel is dat de planMER en de omgevingsvisie in 2025 worden vastgesteld.

Quote: “Door Brede Welvaart als basis voor de omgevingsvisie en de planMER te kiezen wordt een stevig fundament gelegd voor een heldere opbouw van de Beleidscyclus in de provincie Groningen”

Meer weten?