CPO

Foto:

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bouwt een groep particulieren op eigen initiatief.

Het is een vorm van bouwen waar geen ontwikkelaar, investeerder of makelaar aan te pas komt. De groep neemt zelf initiatief, zoekt een kavel, ontwerpt de nieuwe woonbuurt en de vormgeving van de woningen. Om particulieren wegwijs te maken in dit proces, waar specialistische kennis en expertise voor nodig is, wordt vaak vereist dat een professionele procesbegeleider wordt ingeschakeld. AXON kan deze begeleidersrol vervullen en zet daarbij de ervaring van afgeronde CPO projecten in.

Meestal worden locaties voor CPO projecten door gemeenten, projectontwikkelaars of particulieren beschikbaar gesteld. Via de gemeente of het internet kun je vaak ook al veel informatie vinden. In sommige gevallen kun je je al inschrijven als belangstellende voor een project. Heb je zelf een mooie locatie op het oog? Raadpleeg altijd eerst de gemeente of die locatie mag worden bebouwd met een CPO en wat de randvoorwaarden zijn. Dit kan bijvoorbeeld via het indienen van een principeverzoek.

Het is belangrijk om te weten welke onderdelen van de planvoorbereiding van een CPO mogelijk al door de gemeente, projectontwikkelaar of particulieren zijn voorbereid. Ligt er bijvoorbeeld al een woonbestemming of moet deze nog gewijzigd worden? Zijn de spelregels voor het CPO project bekend (prijs kavel, aantal woningen, proces- en planningsrichtlijnen etc). Pas dan kun je een goed beeld vormen van de stappen die door de CPO groep zelf moeten worden gezet. Dit is bepalend voor de opzet van het plan van aanpak, de benodigde expertise, de planning (wanneer kan gebouwd worden) en de benodigde voorinvestering door de groep. Informeer bij de gemeente naar de subsidiemogelijkheden voor CPO projecten.

Je gaat samen met andere deelnemers een project beginnen waar veel beslissingen moeten worden genomen. Je gaat samen opereren als één geheel. Daarom moet er een vereniging opgericht worden waarbij iedereen evenveel stemrecht krijgt. Iedereen weet van tevoren waar hij of zij aan toe is en hoe beslissingen genomen gaan worden. Bij grotere CPO projecten komt het voor dat je zelf voor nieuwe deelnemers moet zorgen.

Het aantrekken van een onafhankelijk procesbegeleider wordt vaak door de gemeente aanbevolen, of is zelfs een randvoorwaarde bij subsidietrajecten. Een procesbegeleider beschikt over de juiste kennis, waarover de deelnemers over het algemeen niet beschikken, en zorgt voor een onafhankelijke kijk op het project.

In deze fase komen meerdere onderdelen van de planvoorbereiding aan de ode. De CPO groep gaat – samen met de externe expertise zoals stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten (en eventueel al een architect) – aan de slag met de planvorming. Vaak bestaat dit uit onderdelen zoals een stedenbouwkundige inrichting, de landschappelijke en/of stedelijke inpassing, de kavelstructuur, het soort woningen enzovoorts. In dit stadium is het dus belangrijk wat de woonwensen zijn. Hou er rekening mee dat is sommige gevallen een procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan nodig is, zo mogelijk inclusief een beeldkwaliteitplan. Veel gemeenten zullen in het kader van participatie in een vroeg stadium omwonenden en andere belanghebbenden zo vroeg mogelijk bij het proces te betrekken. Let hier op de benodigde inzet van communicatiemiddelen (website, nieuwsbrief).

Vervolgens kiest de groep één (of meerdere) architect(en). Dit is natuurlijk afhankelijk van het soort CPO project. Samen onderzoek je welke architect het beste bij het project past en vraag je meerdere offertes op. Heb dus contact met meerdere architecten en maak dan een gezamenlijk besluit. Samen met de architect wordt gekeken wat de ontwerpmogelijkheden zijn. Je moet je bij het ontwerp natuurlijk houden aan de eisen die gesteld zijn in het bouwbesluit en de voorwaarden die gesteld zijn door de gemeente. Voor de architect is het dus zaak dat hij hier goed van op de hoogte is.

De omgevingsvergunning is een onmisbaar onderdeel. Zonder vergunning mag je namelijk niet gaan bouwen. De meeste architecten bieden de mogelijkheid om de vergunningaanvraag voor je te regelen. Hierdoor hoef je niet steeds als tussenpersoon te dienen bij eventuele aanpassingen. Die kunnen direct met de architect opgepakt worden. Natuurlijk zullen ze jou altijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Met de tekeningen van de architect kun je op zoek naar de juiste aannemer. Zoek contact met meerdere aannemers en kijk welke aannemer het beste bij jullie past. Het is belangrijk dat je hier zorgvuldig mee om gaat, de aannemer die je kiest werk je namelijk heel het project mee samen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit die geleverd wordt.

Bij de architect heb je bouwtekeningen laten maken voor de omgevingsvergunning. Deze dienen ook als basis voor de aannemer. Hierdoor weet hij precies hoe de indeling van jouw huis er uit ziet en wat hij moet gaan bouwen. Dit zorgt er ook voor dat het niet onverwachts duurder uitvalt.

Deze stappen kunnen zomaar een paar jaar in beslag nemen. Als je eenmaal zover bent gekomen, kun je samen met je buren genieten van jullie nieuwe buurt en woning.

Meer weten? AXON Adviseurs helpt CPO groepen bij de procesbegeleiding.

Laten we samen aan onze leefomgeving werken