Omgevingsvisie Smallingerland

Foto:

Opdrachtgever: gemeente Smallingerland

Advisering: projectleiding Omgevingsvisie (incl. opstellen Strategische Koers)

Smallingerland heeft behoefte aan een focus op de toekomstige ontwikkeling tot 2040. Bestaande kaders bieden niet altijd een samenhangende en actuele visie op het beoogde toekomstbeeld. De gemeente wil bijvoorbeeld stevig inzetten op de versterking van de positie in de regio, het creëren van een onderscheidend stadscentrum en bijbehorende woonmilieus, het benutten van de unieke kansen voor de innovatieve maakindustrie en de unieke kwaliteit van de landschappen met daarin de 13 mooie dorpen.

De sturingsfilosofie van de omgevingsvisie richt zich op het focussen op de opgaven. Deze sturing wordt mede vormgegeven door de keuze voor 3 leidende principes: duurzaamheid, inclusiviteit en identiteit.

De basis voor de omgevingsvisie is de door AXON opgestelde Strategische Koers, deze is in 2020 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad heeft gekozen voor het participatieniveau ‘co-creatie’. Dit heeft geleid tot een ambitieus en creatief dialoogtraject met inwoners, ondernemers, bedrijfsleven, verenigingen.

Quote: “We worden door de Omgevingswet uitgedaagd om met een frisse blik naar vaste patronen en werkwijzen te kijken: wat kan beter en slimmer? Het geeft nieuwe inspiratie voor een eigentijds gebruik en vormgeving van de steden, dorpen en landelijk gebied!”

Meer weten?